Dordtselaan 110A, 3073GJ Rotterdam

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Botanicaelgranpoder.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 70579253

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Botanica El Gran Poder VOF.

Botanica El Gran Poder VOF Handelt onder de volgende handelsnaam: Botanica El Gran Poder

Botanica El Gran Poder VOF. Wordt hierin verder benoemd als Botanicaelgranpoder.nl, Botanica El Gran Poder, ons, wij.

Artikel 1 Toepasselijkheid 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Botanicaelgranpoder.nl en op alle met Botanicaelgranpoder.nl aangegane overeenkomsten.

1.2  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Botanicaelgranpoder.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.4 Door het gebruik van de internetsite Botanicaelgranpoder.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Botanicaelgranpoder.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 Botanicaelgranpoder.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. De klant en Botanicaelgranpoder.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden.

2.4 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, omschrijvingen van de artikelen etc. op de internetsite van Botanicaelgranpoder.nl gelden slechts bij benadering en zijn indicatief deze worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Vanwege de natuurlijke materialen garandeert Botanicaelgranpoder.nl echter niet dat alle aanbiedingen en artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen, schrijf en tikfouten kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

 Artikel 3 Prijzen en betalingen 

3.1 Alle door Botanicaelgranpoder.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief BTW. en excl. verzend – en administratiekosten, tenzij anders vermeld.

3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de bevestiging vermeld en gelden voor verzending binnen Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Zwitserland.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Betaling vooraf: de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten over op bankrekening: NL22 INGB 0007 179 467 ten name van Botanica El Gran Poder, onder vermelding van het bestelnummer. · Betaling via Ideal, het verschuldigde bedrag wordt direct van uw rekening afgeschreven. · Betaling via PayPal · Betaling via Sofort Banking.

De Swift / BIC van de ING is INGBNL2A.

Adres van ING is:

ING Bank N.V.
Foreign Operations
PO Box 1800
1000 BV Amsterdam

Artikel 4 Levering en verzending

4.1 Botanica El Gran Poder levert uitsluitend na ontvangst van betaling.
Producten kunnen op verschillende manieren geleverd worden:
• afhalen in de winkel aan de Dordtselaan 110A 3079GJ Rotterdam (Rotterdam Zuid 5 min lopen van Metro Maashaven)
• Verzending via PostNL met een standaard verzendbedrag van € 8,41

4.2 Botanicaelgranpoder.nl heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. · Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling. · Bij betaling via Ideal of PayPal worden de artikelen geleverd nadat betaling heeft plaatsgevonden. De genoemde levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand houdt. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover het noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde bedragen zullen worden geretourneerd.

4.3 Indien het bestelde artikel tijdelijk niet op voorraad is zal dit worden gecommuniceerd met de klant en aangegeven wanneer het artikel weer beschikbaar is. Vertragingen en overige informatie zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

4.4 Het door u geplaatste bestelling wordt met grote zorgvuldigheid gecontroleerd en ingepakt.

4.5 Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Verlies, breuk, diefstal of ander schade gedurende het transport zijn niet voor ons risico en worden niet door ons vergoed.

4.6 Botanica El Gran Poder.nl biedt de klant de mogelijkheid om het bestelde tegen extra kosten verzekerd en of aangetekend te versturen.

4.7 Schade bij verzekerd verzenden dient binnen 48 uur na ontvangst aan ons gemeld te worden via mail (info@botanicaelgranpoder.nl) voorzien van foto’s van de verpakking en de beschadigde artikelen. Verder dienen verpakking en artikelen bewaard te worden tot de schade is afgehandeld.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud 

5.1 De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Botanicaelgranpoder.nl is verschuldigd, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Botanicaelgranpoder.nl zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht 

6.1 Indien de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Botanicaelgranpoder.nl de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel een (elektronische) waardebon ter waarde van de factuurwaarde te verschaffen. De kosten van retour zenden zijn voor rekening van de klant.

6.3 Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het artikel binnen 14 dagen na aflevering aan Botanicaelgranpoder.nl te retourneren. De retourzending moet wel vooraf per e-mail aan ons worden gemeld en zijn voorzien van factuur of kassabon wanneer het een telefonische bestelling betreft.

6.4 Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het artikel 6.3, dan zal Botanicaelgranpoder.nl zorgdragen voor terugbetaling binnen 14 dagen van het bedrag na aftrek van de verzendkosten dat voor artikelen door de klant is betaald.

6.5 Artikelen die zijn aangeschaft tijdens bezoek winkel of video bellen zijn uitgesloten voor retour tenzij anders is overeengekomen.

6.6 Retourneren van artikelen is ten alle tijden uitgesloten wanneer di vooraf zowel mondeling of schriftelijk is afgesproken.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid 

7.1 Indien de geleverde artikelen materiaal of fabricagefouten mochten vertonen zullen wij de fabrikant/leverancier naar zijn keuze om vervanging of vergoeding verzoeken, zonder dat Botanicaelgranpoder.nl tot enigerlei verdere verplichting of vergoeding is gehouden. Onze aansprakelijkheid is nooit groter dan die welke op de fabrikant/leverancier in kwestie te verhalen is.

7.2 Botanicaelgranpoder.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Botanicaelgranpoder.nl. Botanicaelgranpoder.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien Botanicaelgranpoder.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het artikel waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4  Botanica El Gran Poder is niet aansprakelijk is voor het zoekraken, ontvreemden of het niet op de juiste manier aanbieden van de bestelling in de breedste zin des woord. Wij bieden als extra service de mogelijkheid om aangetekend en of verzekerd te versturen. Voor meer informatie zie onze algemene voorwaarden en verzendinformatie. Voor meer informatie zijn wij telefonisch of per mail bereikbaar.

 Artikel 8 Overmacht 

8.1 In geval van overmacht is Botanicaelgranpoder.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Persoonsgegevens 

9.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Botanicaelgranpoder.nl vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

9.2 Botanicaelgranpoder.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

9.3 Botanicaelgranpoder.nl verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Aanbieder 

11.1 Botanicaelgranpoder.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 70579253

Laatste update 15 november 2018