Scroll Top
Dordtselaan 110A, 3073GJ Rotterdam

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
BOTANICA EL GRAN PODER VOF
1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. BGP: de onderneming Botanica El Gran Poder VOF, gevestigd te Rotterdam, geregistreerd onder KvK-nummer: 70579253;
1.2. Consument: de persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met BGP;
1.3. Ondernemer: de persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met BGP;
1.4. Klant: de persoon of onderneming met wie BGP een (koop)overeenkomst sluit, dan wel degene die de opdracht gaf en voor wiens rekening de producten en/of diensten worden geleverd;
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en BGP ontstaan door wederzijdse acceptatie voor het leveren van producten en/of diensten door BGP, dan wel een rechtshandeling waaruit blijkt dat de Klant bevestigt gebruik te willen maken van de door BGP aangeboden producten en/of diensten;
1.6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij er door een digitaal georganiseerd systeem van BGP gebruik wordt gemaakt van technieken en communicatie op afstand voor het verkopen van producten en/of diensten op afstand;
1.7. Website: www.botanicaelgranpoder.nl, de website van BGP waar de Klant een bestelling kan plaatsen voor leveren van producten en/of diensten.
2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BGP en elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen de Klant en BGP.
2.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten met een Consument, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument langs elektronische weg beschikbaar gesteld. Indien dit vanwege omstandigheden niet mogelijk is, zal BGP aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden (elektronisch) bij BGP in te zien zijn en dat de algemene voorwaarden zo spoedig als mogelijk kosteloos (elektronisch) worden toegezonden naar de Consument voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten.
2.3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.4. De Klant en BGP kunnen alleen van deze algemene voorwaarden afwijken als dit schriftelijk is overeengekomen.
2.5. Alle personen die bij, voor of namens BGP werkzaam zijn of zijn geweest, kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden.
3. Aanbod
3.1. Het aanbod bevat voor zover mogelijk een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
3.2. Als BGP gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een reële weergave van de aangeboden producten. BGP kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
3.3. BGP kan niet aan haar aanbod worden gehouden, indien het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of kennelijke fouten bevat en de Klant dat in redelijkheid kon begrijpen.
3.4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld in het aanbod.
3.5. Alle prijzen van BGP zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. De totstandkoming van de overeenkomst / bestelling plaatsen
4.1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant klikt op de knop “Bestelling plaatsen” tijdens het proces van het plaatsen van een bestelling via de Website.
4.2. De bestelling is definitief vanaf het moment dat de Klant het verschuldigde bedrag heeft voldaan. BGP zal de bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.
4.3. De overeenkomst kan alleen door BGP worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de bestelling.
4.4. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte of vermelde adres- en/of betaalgegevens zo spoedig mogelijk aan BGP te melden.
4.5. Als de bezorging van de bestelling door BGP wordt uitgevoerd, dan komen de bezorgkosten voor rekening van de Klant. De actuele bezorgkosten worden op de website vermeld voordat de Klant een bestelling plaatst.
4.6. Op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden, is de Klant verplicht om BGP te betalen voor de bestelling.
4.7. BGP kan een voorschotbetaling verlangen indien een product niet standaard deel uitmaakt van het assortiment.
4.8. BGP heeft het recht de werkzaamheden op te schorten of niet uit te voeren als een (voorschot)betaling niet is voldaan.
4.9. In geval dat het aanbod niet meer beschikbaar is, zal BGP de Klant de optie aanbieden om een ander product te bestellen met dezelfde aanschafwaarde of krijgt de Klant de betaling retour.

5. Restitutie / terugboeken betaling
5.1. Het terugboeken van een online betaling is alleen mogelijk, indien de bestelling (gedeeltelijk) niet kan worden geleverd of wanneer de Consument een beroep doet op het herroepingsrecht binnen de kaders van deze algemene voorwaarden.
5.2. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de door Klant gekozen betaalmethode, zal de verwerking hiervan maximaal 10 werkdagen in beslag nemen.
6. Betalingsachterstand
6.1. In geval de Klant achteraf betaalt (bijvoorbeeld via Klarna) en het verschuldigde bedrag niet op tijd betaalt, is de Klant in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf de datum van verzuim tot aan de datum van de volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
6.2. In geval de Klant in verzuim is met het betalen van de openstaande bedragen is de Klant aan BGP buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, waarbij het volgende geldt:

a. In het geval dat de Klant een Consument is, maakt BGP aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke toegestane vergoeding van buitengerechtelijke (incasso)kosten, zoals is bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Dit geldt voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet wordt voldaan binnen 14 dagen na het ontvangen van een schriftelijke aanmaning. De termijn begint te lopen vanaf de datum van dagtekening van de aanmaning.
b. In het geval dat de Klant een Ondernemer is, maakt BGP aanspraak op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten. De kosten zullen in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €25,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.
7. Levering en uitvoering
7.1. BGP zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
7.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan BGP kenbaar heeft gemaakt.
7.3. BGP zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
7.4. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet, dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 10 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
7.5. Na ontbinding zal BGP het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig als mogelijk terugbetalen. In dat geval is artikel 5 van deze voorwaarden overeenkomstig van toepassing.
7.6. Het risico van vermissing van producten berust bij BGP tot het moment van bezorging aan de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.7. BGP zal uiterlijk bij levering van het product de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier meesturen:
a. de contactgegevens van BGP waar de Klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop een Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling en aflevering.
8. Herroepingsrecht voor Consumenten

A. Gebruik van het herroepingsrecht
8.1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument het product heeft ontvangen.
8.2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
8.3. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn schriftelijk of per email aan BGP. De Consument kan hierbij gebruik maken van het herroepingsformulier in Bijlage A.
8.4. BGP mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
8.5. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 8.3 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug conform de door BGP verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
8.7. Als BGP de melding van de Consument omtrent het heroepingsrecht heeft ontvangen, stuurt BGP na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
8.8. BGP mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen en het geretourneerde product is gecontroleerd. Het bedrag wordt in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van het product terugbetaald.
8.9. BGP gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
B. Verval van het herroepingsrecht wegens hygiënische redenen

8.10. Het herroepingsrecht komt te vervallen wanneer de Consument het product heeft geopend en de verzegeling van het product is verbroken. In dat geval kan BGP het product niet retour nemen wegens hygiënische redenen.

C. Uitsluiting van het herroepingsrecht wegens hygiënische redenen

8.11. BGP verkoopt producten die vanwege hun aard niet worden omwikkeld met verpakkingsmateriaal. Deze producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. BGP kan deze producten na ontvangst niet retour nemen wegens hygiënische redenen.

D. Uitsluiting van het herroepingsrecht wegens individuele keuze klant

8.12. BGP kan een product bewerken of op maat maken voor een Consument. Dit product is uitgesloten van het herroepingsrecht, omdat het een product betreft dat is gebaseerd op de individuele keuze van de Consument en bestemd voor een specifiek persoon.
9. Annuleren van de bestelling
9.1. BGP heeft het recht de bestelling te annuleren, indien:

a) het aanbod niet meer beschikbaar is;
b) de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, of andere contactgegevens heeft opgegeven;
c) in geval van overmacht zoals beschreven in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

9.2. Indien de Klant een ongeldige bestelling plaatst, bijvoorbeeld door: foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen, of op een andere manier zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, dan kan BGP besluiten om toekomstige bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.
10. Overmacht
10.1. In geval van overmacht zal BGP dat zo spoedig mogelijk aan de Klant mededelen of laten mededelen, en heeft BGP het recht om de overeenkomst te beëindigen.
10.2. Van overmacht is onder meer sprake wanneer de uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is door onvoorziene omstandigheden waar BGP in redelijkheid geen invloed op uit kan oefenen, zoals maar niet beperkt tot deze gevallen: internet- en stroomstoring, storing in het mailverkeer, computervredebreuk of hacker attack, vertraging in de uitvoering of levering door haar leveranciers, overheidsmaatregelen, diefstal, brand, bedrijfsstoring, ziekte, ongevallen, terrorisme, epidemieën, pandemieën, oorlogssituaties, weersinvloeden, natuurrampen of persoonlijke familieomstandigheden van de natuurlijke persoon die namens BGP werkt.
10.3. Als vast komt te staan dat BGP de overeenkomst gedurende twee maanden niet kan nakomen door overmacht, dan heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.
11. Aansprakelijkheid
11.1. Door BGP wordt iedere aansprakelijkheid voor schade of verlies uitgesloten, tenzij de Klant opzet of grove nalatigheid door BGP of een van haar verantwoordelijke medewerkers kan aantonen.
11.2. Alle aansprakelijkheid van BGP voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
11.3. BGP is niet aansprakelijk voor de bezorging van producten op een onjuist adres, indien de Klant onjuiste contact- en adresgegevens heeft verstrekt en de onjuistheid hiervan niet (tijdig) is medegedeeld aan BGP.
11.4. Indien BGP producten ter aflevering aan de Klant aanbiedt, maar de Klant die zaken niet aanneemt om redenen die niet aan BGP kunnen worden toegerekend, komt schade vanwege geheel of gedeeltelijk verlies van die producten vanaf het moment van aanbieding voor risico van de Klant.
11.5. BGP kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor maximaal het bedrag dat op grond van de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheidstelling niet onder het verzekerde valt, is de aansprakelijkheid van BGP beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag.
11.6. Alle aanspraken op grond van dit artikel vervallen vanaf één (1) jaar na het ontstaan daarvan en indien deze niet bij BGP zijn ingediend.
12. Klachten
12.1. Indien de Klant klachten heeft over de kwaliteit van het product, dient hij dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan BGP. Dit kan via het emailadres info@botanicaelgranpoder.nl. Daarbij moet BGP in de gelegenheid worden gesteld om de gronden van de klacht te (laten) onderzoeken en zo mogelijk te verhelpen.
12.2. BGP streeft ernaar om klachten binnen 5 werkdagen te beantwoorden.
12.3. Indien BGP de klacht gegrond verklaart, zal BGP de Klant in de gelegenheid stellen om kosteloos een nieuw product aan te schaffen met dezelfde waarde als het product dat in eerste instantie was aangeschaft. BGP zal in geen geval geld restitueren.
12.4. Een klacht die niet tijdig is ingediend, zal deze per definitie ongegrond worden verklaard en niet leiden tot de situatie beschreven in het vorige lid.
13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1. Op alle overeenkomsten tussen de Klant en BGP waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de Klant en BGP waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van BGP, tenzij de wet anders bepaalt.
13.3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen de Klant en BGP kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.
14. Inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking vanaf 20 januari 2023.

BIJLAGE A: Herroepingsformulier kunt u hier downloaden

Toelichting voor gebruik
Wettelijk heb je een herroepingsrecht: binnen een termijn van 14 dagen mag je bestelde artikelen retourneren. Deze termijn gaat in op het moment dat alle artikelen uit de bestelling geleverd zijn. Met onderstaand modelformulier kun je aangeven dat je gebruik maakt van je herroepingsrecht. Het invullen van dit formulier is niet noodzakelijk om gebruik te maken van je herroepingsrecht. Het retourneren van de artikelen met alleen een (kopie van) de factuur kan ook.

De verzendkosten voor retourneren zijn voor de rekening van de consument.
Retourneren aan:
Botanica El Gran Poder VOF
Dordtselaan 110 A
3073 GJ Rotterdam