Scroll Top
Dordtselaan 110A, 3073GJ Rotterdam

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Botanica El Gran Poder VOF respecteert de privacy en verwerkt persoonsgegevens alleen indien dat op grond van de wet is toegestaan. Botanica El Gran Poder VOF verwerkt persoongegevens volgens de Europese richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees dit document zorgvuldig door voor meer informatie over hoe we informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Deze privacyverklaring kan regelmatig worden bijgewerkt. Het gebruik van de persoonsgegevens die we verzamelen is onderworpen aan de privacyverklaring die van kracht is op het moment dat de gegevens worden gebruikt. Lees de privacyverklaring daarom regelmatig door.

 1. Contactgegevens

Botanica El Gran Poder VOF
Dordtselaan 110 A 3073 GJ Rotterdam
010-8465937
info@botanicaelgranpoder.nl
KvK: 70579253

 1. Informatie die we verzamelen en gebruiken (art. 4 AVG)

Een deel van de gegevens die we verzamelen worden actief door jou verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je gegevens via een bericht/e-mail verstuurt of een formulier invult. Sommige gegevens worden automatisch verzameld, meestal van apparaten en soms ook uit andere bronnen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Botanica El Gran Poder VOF verwerkt die actief door jou worden verstrekt:

 • Voornaam- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 1. Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?

Botanica El Gran Poder VOF verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 De afhandeling van jouw betaling;
 Om je te informeren over diensten en producten;
 Als daar een wettelijke verplichting voor bestaat, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 1. Grondslagen voor het verwerken van gegevens (art. 6 AVG)

Botanica El Gran Poder VOF houdt zich aan de wettelijke grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Hieronder zie je per verwerkingsdoel de bijbehorende wettelijke grondslag.

Doel Grondslag

 1. Om goederen en diensten bij je af te leveren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
 2. De afhandeling van jouw betaling Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
 3. Om je te informeren over diensten en producten Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
 4. Als daar een wettelijke verplichting voor bestaat, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
 5. Bewaartermijn van persoonsgegevens (art. 13 en 14 AVG)

We bewaren jouw gegevens gedurende de termijn die nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze worden verwerkt of om te voldoen aan wettelijke bewaarvoorschriften. Hoe lang we gegevens bewaren, hangt af van de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld en ze gebruiken, of van de vereisten van de toepasselijke wetgeving. Botanica El Gran Poder VOF bewaart sommige persoonsgegevens in elk geval maximaal 7 jaar in verband met de bewaarplicht op grond van de Belastingwetgeving.

Botanica El Gran Poder VOF hanteert de volgende bewaartermijnen:

Type gegevens Bewaartermijn Onderbouwing
Naam en -achternaam, adres en woonplaats 7 jaar Deze gegevens worden vastgelegd op facturen die volgens de Belastingwetgeving maximaal 7 jaar bewaard moeten worden.
E-mailadres Telefoonnummer 1 jaar na afloop van de overeenkomst Zodat Botanica El Gran Poder VOF jouw gegevens kan terugvinden.

 1. Privacy van minderjarigen tot 16 jaar (art. 8 AVG jo art. 5 UAVG)

Botanica El Gran Poder VOF heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een persoon ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@botanicaelgranpoder.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden (art. 28 AVG)
  Wanneer Botanica El Gran Poder VOF je gegevens aan een derde verstrekt, zorgen wij er (onder andere met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Botanica El Gran Poder VOF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  Betalingen
  Als u een betaalwijze kiest via de webshop van Botanica El Gran Poder VOF, dan worden uw betaalgegevens in de meeste gevallen verwerkt door het bedrijf dat de betaling verwerkt. Via de webshop kan je kiezen uit IDeal, PayPal of Klarna. Voor meer informatie over hoe zij jouw persoonsgegevens verwerken, verwijzen we je naar de privacyverklaring van het desbetreffende bedrijf waar jij gebruik van maakt om te betalen.
  Jetpack / WooCommerce / WordPress
  Botanica El Gran Poder VOF gebruikt Jetpack voor de registratie van klantgegevens in de webshop. Jetpack is gekoppeld aan WordPress en WooCommerce voor de registratie van persoonsgegevens bij aankopen via de webshop van Botanica El Gran Poder VOF. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door het online platform van Jetpack. Botanica El Gran Poder VOF is verantwoordelijk voor de registratie van jouw persoonsgegevens op het platform van Jetpack en kan deze gegevens op jouw verzoek laten verwijderen. Voor meer informatie over de wijze waaop Jetpack jouw gegevens verwerkt, verwijzen we je naar de privacyverklaring van Jetpack.
  PostNL en DHL
  Botanica El Gran Poder VOF gebruikt PostNL en DHL voor de bezorging van pakketten. Jouw persoonsgegevens worden ook verwerkt PostNL en DHL. Botanica El Gran Poder VOF en PostNL hebben een verwerkersovereenkomst gesloten voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. DHL heeft een eigen privacyverklaring en is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Als uw bestelling door DHL wordt bezorgd, raden wij u aan om privacyverklaring van DHL te lezen.
 2. Cookies

Bezoek je de website, dan verwerken we jouw gegevens met cookies. We gebruiken technische cookies om de website te laten functioneren. Lees meer in de Cookieverklaring.

 1. Inzage, correctie of verwijderen van jouw gegevens (art. 15, 16 en 17 AVG)

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 1. Toestemming intrekken of bezwaar maken op het gebruik van jouw persoonsgegevens (art 13, 14 en 21 AVG)

Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Botanica El Gran Poder VOF.

 1. Gegevens overdragen aan derden

Je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, op te sturen.

 1. Indienen verzoek

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw
persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@botanicaelgranpoder.nl. We reageren zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

 1. Identificatie

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van jouw privacy. Je kunt hier bijvoorbeeld de “KopieID-app” voor gebruiken.

 1. Autoriteit Persoonsgegevens

Botanica El Gran Poder VOF wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-jouw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen (art. 32 AVG)

Botanica El Gran Poder VOF neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@botanicaelgranpoder.nl.

 1. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Botanica El Gran Poder VOF kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

 1. Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 20 januari 2023.